Način rada Komisije

Komisija je kolegijalni organ, tako da nema starešinu organa, već sve odluke donosi većinom glasova svojih članova.

 

Komisija radi u sednicama.

 

Sednice Komisije saziva predsednik Komisije, na svoju inicijativu ili na predlog najmanje jedne trećine članova Komisije.

 

Saziv za sednicu Komisije sa predlogom dnevnog reda upućuje se članovima Komisije i njihovim zamenicima po pravilu u pismenom obliku, a po potrebi sednice se mogu sazivati i telefonom ili na drugi odgovarajući način.

 

Komisija radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina njenih članova, odnosno njihovih zamenika.

 

Komisija odlučuje većinom glasova svih članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

 

Sednice Komisije se održavaju u sedištu Komisije. U slučaju potrebe, sednice Komisije mogu se održavati i u zgradi Narodne skupštine u Ulici kralja Milana 14.

 

Komisija donosi poslovnik o svom radu, u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika.

 

Komisija je 23. januara 2012. godine donela Poslovnik, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 5/12.