O izborima za predsednika Republike

Izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko, prema Ustavu Republike Srbije, traje mandat predsednika Republike. Osim ovih redovnih, mogući su i vanredni predsednički izbori, koji se sprovode kada je predsednik Republike sprečen da obavlja tu dužnost ili kada mu mandat prestane pre isteka vremena na koje je izabran.

 

Predsedniku Republike mandat prestaje pre isteka vremena na koje je izabran u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke Narodne skupštine o njegovom razrešenju.

 

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.

 

Redovne predsedničke izbore predsednik Narodne skupštine raspisuje 90 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

 

Vanredne predsedničke izbore predsednik Narodne skupštine raspisuje tako da se održe najkasnije tri meseca od nastanka sprečenosti predsednika Republike da obavlja dužnost, odnosno prestanka mandata pre isteka vremena na koje je izabran.

 

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

 

Kao dan glasanja određuje se neradni dan.

 

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

 

Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Republike ima punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti.

 

Ostvarivanje izbornog prava je apsolutno slobodno. To znači da je svaki birač slobodan da odluči hoće li glasati i kako će glasati. Stoga, niko nema pravo da sprečava ili primorava birača da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog toga što je glasao ili što nije glasao i da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao. 

Kandidate za predsednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

 

Predlaganje kandidata za predsednika Republike vrši se podnošenjem predloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pismenom i elektronskom obliku na propisanom obrascu najkasnije 20 dana pre dana glasanja. Uz predlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pismenih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija i koje su overene pre isteka roka za podnošenje predloga kandidata.

 

Redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike utvrđuje se žrebom na sednici Republičke izborne komisije, u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.

 

Svakom biraču obavezno se, najkasnije pet dana pre dana glasanja dostavlja poziv za glasanje koji sadrži: dan i vreme glasanja, broj i adresu biračkog mesta i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Ovaj poziv birač nije dužan da donese na biračko mesto i njemu se ne može uskratiti mogućnost glasanja samo zato što nema kod sebe taj poziv. Ukoliko se istog dana održavaju izbori za predsednika Republike i izbori za narodne poslanike, biraču se dostavlja samo jedan poziv za glasanje.

 

Na dan glasanja, biračka mesta se otvaraju u 7,00 časova, a zatvaraju u 20,00 časova. U toku tog vremena biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno.

 

Glasanje se obavlja na biračkim mestima u Republici Srbiji, kao i na biračkim mestima u inostranstvu (po pravilu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije).

 

Lokalne izborne komisije određuju biračka mesta na osnovu predloga opštinskih, odnosno gradskih uprava, dok Republička izborna komisija određuje samo biračka mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija na predlog ministarstva nadležnog za pravosuđe i biračka mesta u inostranstvu na predlog ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

 

Birač glasa na biračkom mestu u zemlji prema prijavljenom prebivalištu, s tim da postoji mogućnost da, umesto u mestu prebivališta, birač glasa u mestu privremenog boravišta, o čemu mora da obavesti opštinu boravišta najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana glasanja.

 

Glasanje se vrši zaokruženjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se glasa. Birač može da glasa samo za jednog kandidata sa glasačkog listića.

 

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali. 

 

Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, Republička izborna komisija u roku od tri dana od dana kada je ukupan izveštaj o rezultatima izbora postao konačan donosi rešenje kojim određuje da se ponovi glasanje u roku od 15 dana od dana donošenja tog rešenja o ponavljanju glasanja (drugi krug izbora).

 

Dan ponovnog glasanja određuje Republička izborna komisija, s tim da glasanje mora da bude u danu u kojem se ne radi.

 

Na ponovnom glasanju (u drugom krugu izbora) učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova na prvom glasanju, pri čemu je na glasačkom listiću na ponovnom glasanju prvi po redosledu onaj kandidat koji je na prvom glasanju dobio najviše glasova. Redosled kandidata koji imaju isti broj glasova utvrđuje se prema redosledu na prvom glasanju.

 

Više od dva kandidata učestvuju na ponovnom glasanju ako ih više deli prvo ili drugo mesto.

 

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je na ponovnom glasanju dobio najveći broj glasova. Ako na ponovnom glasanju kandidati dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o ponavljanju glasanja.

 

Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, koje donose lokalne izborne komisije za sva biračka mesta na njenoj teritoriji, donosi i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" ukupan izveštaj o rezultatima izbora za sva biračka mesta.

 

Mandat predsedniku Republike počinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom.