Informacije od javnog značaja

Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Republičke izborne komisije, može se podneti na sledeće načine:

  • u pismenoj formi na adresu: Republička izborna komisija, Beograd, Ulica kralja Milana 14;
  • elektronskom poštom na adresu: izbori@parlament.rs ili rik@parlament.rs.
  • usmeno, na zapisnik u Pisarnici Narodne skupštine, Ulica kralja Milana 14 ili Trg Nikole Pašića 13,
  • faksom, na broj: 011/3221-029.

 

Zahtev mora da sadrži:

  • što precizniji opis informacije koja se traži (po mogućnosti naziv dokumenta koji se traži),
  • navod da se informacija traži od Republičke izborne komisije,
  • podatke o tražiocu informacije (ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica, adresu, telefon ili druge podatke za kontakt) i način na koji traženu informaciju treba učiniti dostupnom, odnosno način njenog dostavljanja tražiocu.