Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 28. juna 2022. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine. Komisija je konstatovala da je 21. marta 2022. godine primljen dopis Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine o prestanku mandata članu Janku Kolariku, izabranom sa Izborne liste MATICA SLOVAČKA U SRBIJI – LjIBUŠKA LAKATOŠ   MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, kome je prestao mandat usled smrti.

Članovi Komisije su u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, mandat dodelili prvom sledećem  kandidatu Vjeri Miškovicovoj sa Izborne liste MATICA SLOVAČKA U SRBIJI – LjIBUŠKA LAKATOŠ   MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ.

U nastavku sednice članovi RIK doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine. Komisija je konstatovala da je 6. maja 2022. godine primljen dopis Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine o prestanku mandata članu Štefanu Klepačeku, izabranom sa Izborne liste „ZAJEDNICA ČEHA U SRBIJI“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“, kome je prestao mandat usled smrti.

Članovi Komisije su u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, mandat dodelili prvom sledećem  kandidatu Dragutinu Jovanoviću sa Izborne liste „ZAJEDNICA ČEHA U SRBIJI“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“.

Članovi Republičke izborne komisije doneli su i Odluku o naknadama za rad na sprovođenju izbora za narodne poslanike i izbora za predsednika Republike, održanih 3. aprila 2022. godine, na biračkim mestima na kojima su glasali birači sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija; Odluku o naknadi troškova sprovođenja ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike i izborima za predsednika Republike i Odluku o naknadi instruktorima za rad na sprovođenju obuka članova biračkih odbora.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.