Начин рада Комисијe

Комисија је колегијални орган, тако да нема старешину органа, већ све одлуке доноси већином гласова својих чланова.

 

Комисија ради у седницама.

 

Седнице Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу или на предлог најмање једне трећине чланова Комисије.

 

Сазив за седницу Комисије са предлогом дневног реда упућује се члановима Комисије и њиховим заменицима по правилу у писменом облику, а по потреби седнице се могу сазивати и телефоном или на други одговарајући начин.

 

Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.

 

Комисија одлучује већином гласова свих чланова у сталном, односно проширеном саставу.

 

Седнице Комисије се одржавају у седишту Комисије. У случају потребе, седнице Комисије могу се одржавати и у згради Народне скупштине у Улици краља Милана 14.

 

Комисија доноси пословник о свом раду, у складу са чланом 34. став 2. Закона о избору народних посланика.

 

Комисија је 23. јануара 2012. године донела Пословник, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 5/12.