Организациона структура

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ

У складу са Законом о избору народних посланика, Републичку изборну комисију у СТАЛНОМ саставу чине:

  • председник;
  • 16 чланова;
  • представник републичке организације надлежне за послове статистике; и
  • секретар.

Председника и чланове Комисије именује Народна скупштина, на четири године, на предлог посланичких група у Народној скупштини.

 

Секретара Комисије именује Народна скупштина из реда стручних радника своје службе.

 

Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.

 

Представник републичке организације надлежне за послове статистике учествује у раду Комисије без права одлучивања.

 

Председник, чланови и секретар имају заменике.

 

Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.

 

Председник, чланови, секретар и њихови заменици морају бити дипломирани правници.

 

Чланови и заменици чланова Комисије НЕ МОГУ да буду лица која су међусобно сродници по правој линији, без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.

 

Члану, односно његовом заменику престаје функција у Комисији уколико прихвати кандидатуру за народног посланика.

 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Приликом спровођења избора Републичка изборна комисија ради у ПРОШИРЕНОМ саставу и чине је, осим председника, чланова, секретара, њихових заменика и представника републичке организације надлежне за послове статистике, и по један представник подносилаца изборних листа, односно предлагача кандидата за председника Републике.

Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од дана утврђивања лица која постају чланови Комисије у проширеном саставу до момента када Комисија утврди и објави резултате избора.

 

РАДНЕ ГРУПЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија може да образује радне групе из реда својих чланова.

 

У рад радних група могу да буду укључени представници државних органа и организација, ради пружања стручне помоћи.

 

Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен састав и задаци.

 

СЛУЖБА

Комисија нема своју службу, односно запослене, већ јој стручну и техничку помоћ у обављању послова из њене надлежности пружа Служба Народне скупштине, у складу са Законом о избору народних посланика и Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине.