О изборима за председника Републике

Избори за председника Републике одржавају се сваких пет година, колико, према Уставу Републике Србије, траје мандат председника Републике. Осим ових редовних, могући су и ванредни председнички избори, који се спроводе када је председник Републике спречен да обавља ту дужност или када му мандат престане пре истека времена на које је изабран.

 

Председнику Републике мандат престаје пре истека времена на које је изабран у случају подношења оставке или доношења одлуке Народне скупштине о његовом разрешењу.

 

Изборе за председника Републике расписује председник Народне скупштине.

 

Редовне председничке изборе председник Народне скупштине расписује 90 дана пре истека мандата актуелног председника Републике, тако да се избори окончају у наредних 60 дана.

 

Ванредне председничке изборе председник Народне скупштине расписује тако да се одрже најкасније три месеца од настанка спречености председника Републике да обавља дужност, односно престанка мандата пре истека времена на које је изабран.

 

Од дана расписивања избора до дана гласања не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.

 

Као дан гласања одређује се нерадни дан.

 

Изборе спроводе органи који су надлежни за спровођење избора за народне посланике, односно Републичка изборна комисија, локалне изборне комисије и бирачки одбори.

 

Право да бира председника Републике и да буде биран за председника Републике има пунолетни држављанин Републике Србије над којим није продужено родитељско право, односно који није потпуно лишен пословне способности.

 

Остваривање изборног права је апсолутно слободно. То значи да је сваки бирач слободан да одлучи хоће ли гласати и како ће гласати. Стога, нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа, да га позива на одговорност због тога што је гласао или што није гласао и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао. 

Кандидате за председника Републике могу да предлажу политичке странке уписане у Регистар политичких странака, коалиције политичких странака и групе грађана.

 

Предлагање кандидата за председника Републике врши се подношењем предлога кандидата непосредно Републичкој изборној комисији у писменом и електронском облику на прописаном обрасцу најкасније 20 дана пре дана гласања. Уз предлог кандидата, сваки предлагач подноси најмање 10.000 писмених изјава бирача да подржавају предложеног кандидата на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија и које су оверене пре истека рока за подношење предлога кандидата.

 

Редослед кандидата на листи кандидата за избор председника Републике утврђује се жребом на седници Републичке изборне комисије, у присуству представника предлагача кандидата.

 

Сваком бирачу обавезно се, најкасније пет дана пре дана гласања доставља позив за гласање који садржи: дан и време гласања, број и адресу бирачког места и број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка. Овај позив бирач није дужан да донесе на бирачко место и њему се не може ускратити могућност гласања само зато што нема код себе тај позив. Уколико се истог дана одржавају избори за председника Републике и избори за народне посланике, бирачу се доставља само један позив за гласање.

 

На дан гласања, бирачка места се отварају у 7,00 часова, а затварају у 20,00 часова. У току тог времена бирачко место мора бити непрекидно отворено.

 

Гласање се обавља на бирачким местима у Републици Србији, као и на бирачким местима у иностранству (по правилу у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије).

 

Локалне изборне комисије одређују бирачка места на основу предлога општинских, односно градских управа, док Републичка изборна комисија одређује само бирачка места у заводима за извршење кривичних санкција на предлог министарства надлежног за правосуђе и бирачка места у иностранству на предлог министарства надлежног за спољне послове.

 

Бирач гласа на бирачком месту у земљи према пријављеном пребивалишту, с тим да постоји могућност да, уместо у месту пребивалишта, бирач гласа у месту привременог боравишта, о чему мора да обавести општину боравишта најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана гласања.

 

Гласање се врши заокружењем редног броја испред имена и презимена кандидата за којег се гласа. Бирач може да гласа само за једног кандидата са гласачког листића.

 

За председника Републике изабран је кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали. 

 

Ако ниједан кандидат не добије већину гласова бирача који су гласали, Републичка изборна комисија у року од три дана од дана када је укупан извештај о резултатима избора постао коначан доноси решење којим одређује да се понови гласање у року од 15 дана од дана доношења тог решења о понављању гласања (други круг избора).

 

Дан поновног гласања одређује Републичка изборна комисија, с тим да гласање мора да буде у дану у којем се не ради.

 

На поновном гласању (у другом кругу избора) учествују два кандидата која су добила највећи број гласова на првом гласању, при чему је на гласачком листићу на поновном гласању први по редоследу онај кандидат који је на првом гласању добио највише гласова. Редослед кандидата који имају исти број гласова утврђује се према редоследу на првом гласању.

 

Више од два кандидата учествују на поновном гласању ако их више дели прво или друго место.

 

За председника Републике изабран је кандидат који је на поновном гласању добио највећи број гласова. Ако на поновном гласању кандидати добију исти број гласова, гласање се понавља у року од 15 дана од дана доношења решења о понављању гласања.

 

Републичка изборна комисија у року од 96 часова од пријема свих збирних извештаја о резултатима гласања, које доносе локалне изборне комисије за сва бирачка места на њеној територији, доноси и објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" укупан извештај о резултатима избора за сва бирачка места.

 

Мандат председнику Републике почиње полагањем заклетве пред Народном скупштином.