Информације од јавног значаја

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Републичке изборне комисије, може се поднети на следеће начине:

  • у писменој форми на адресу: Републичка изборна комисија, Београд, Улица краља Милана 14;
  • електронском поштом на адресу: izbori@parlament.rs или rik@parlament.rs.
  • усмено, на записник у Писарници Народне скупштине, Улица краља Милана 14 или Трг Николе Пашића 13,
  • факсом, на број: 011/3221-029.

 

Захтев мора да садржи:

  • што прецизнији опис информације која се тражи (по могућности назив документа који се тражи),
  • навод да се информација тражи од Републичке изборне комисије,
  • податке о тражиоцу информације (име и презиме физичког лица, односно назив правног лица, адресу, телефон или друге податке за контакт) и начин на који тражену информацију треба учинити доступном, односно начин њеног достављања тражиоцу.