Бирачки одбори

Бирачки одбори су ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА КОЈИ НЕПОСРЕДНО СПРОВОДЕ ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ, обезбеђују правилност и тајност гласања, утврђују резултате гласања на бирачком месту, старају се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања и обављају друге послове, у складу са законом и актима Републичке изборне комисије

Образује их Републичка избонa комисија за свако бирачко место одређено Решењем о одређивању бирачких места, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године.

Бирачки одбори раде у сталном и проширеном саставу:

  • стални састав - чине председник, два члана и њихови заменици, који се именују на предлог посланичких група у Народној скупштини, сразмерно броју народних посланика.
  • проширени састав – чине један члан и један заменик члана које предлажу подносиоци проглашених изборних листа кандидата за народне посланике Народне скупштине.

С обзиром на то да се 21. јуна 2020. године, истовремено са изборима за народне посланике Народне скупштине, одржавају и избори за одборнике скупштина у највећем броју јединица локалне самоуправе, као и избори за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у проширени састав бирачких одбора могу да буду именовани и представници подносилаца изборних листа и на тим изборима, ако нису истовремено подносиоци и изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине.

У национално мешовитим јединицама локалне самоуправе у којима ће се 21. јуна 2020. године одржати и избори за одборнике локалних скупштина, заменици председника бирачких одбора неће се именовати на предлог посланичких група у Народној скупштини, већ на предлог политичких странака заступљених у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно њиховој заступљености у локалној скупштини.

Распоред места у сталном саставу бирачких одбора који припада свакој од посланичких група у Народној скупштини, односно политичким странкама заступљеним у скупштинама национално мешовитих јединица локалне самоуправе, одређује се тзв. нумеричким приказом мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу, који посебном одлуком утврђује Републичка изборна комисија,

Предлоге за именовање лица у бирачке одборе у сталном саставу овлашћени предлагачи достављају радним телима најкасније 5. јуна 2020. године, док предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу подносиоци изборних листа достављају радним телима најкасније 15. јуна 2020. године у 10 часова.

Комисија образује бирачке одборе у сталном саставу најкасније 10. јуна 2020. године у 24 часа, док чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу именује најкасније 16. јуна 2020. године у 24 часа.