Представници предлагача проглашених изборних листа

Рад органа и тела за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године могу надгледати представници предлагача проглашених изборних листа.

Представник предлагача изборне листе може да надгледа рад свих бирачких одбора на територији општине/града/градске општине града Београда за коју је пријављен, с тим да на једном бирачком месту не могу истовремено присуствовати два представника истог предлагача изборне листе.

За надгледање рада органа и тела за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина предлагач изборне листе може да овласти може да овласти пунолетног држављанина Републике Србије.

За надгледање рада органа и тела за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина предлагач изборне листе не може да овласти кандидата за члана националног савета или члана органа и тела ангажованих на спровођењу избора.

Представници предлагача проглашене изборне листе могу да надгледају рад само оних бирачких одбора који спроводе изборе за чланове националног савета на којима учествује предлагач проглашене изборне листе.

Предлагач проглашене изборне листе о својим представницима овлашћеним за надгледање рада Републичке изборне комисије, обавештава Републичку изборну комисију најкасније 7. новембра 2022. године, a o представницима овлашћеним за надгледање рада радних тела и бирачких одбора по општинама/градовима/градским општинама града Београда, предлагач проглашене изборне листе обавештава Републичку изборну комисију најкасније 2. новембра 2022. године, на обрасцу Обрасцу НПНС-1/22.

Представницима предлагача изборне листе овлашћеним за надгледање рада органа за спровођење избора Републичка изборна комисија издаје одговарајуће акредитације у које се уписују неопходни подаци наведени у обавештењу Републичкој изборној комисији о представницима предлагача изборне листе.

Лицу које се налази на списку овлашћених представника предлагача изборне листе, достављеном бирачком одбору од стране Републичке изборне комисије, и које на бирачко место дође са акредитацијом коју му је издала Републичка изборна комисија, бирачки одбор је дужан да омогући да несметано надгледа рад бирачког одбора у свим фазама његовог рада, почев од припреме за отварање бирачког места до примопредаје изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног тела.

Трошкове надгледања рада органа за спровођење избора сносе предлагачи проглашених изборних листа чији представници надгледају рад органа за спровођење избора.

Представници предлагача изборних листа и посматрачи дужни су да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.

Представници предлагача изборних листа имају право да изнесу примедбе на рад бирачког одбора приликом спровођења гласања, које се уносе у записник о раду бирачког одбора.

Бирачки одбор може са бирачког места да удаљи представника предлагача изборне листе ако се не придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком месту користи мобилни телефон или друга средства за везу и комуникацију, а посебно ако омета рад бирачког одбора. Бирачки одбор о удаљењу представника предлагача изборне листе и разлозима за удаљење одмах обавештава Републичку изборну комисију, преко радног тела.

Обрасци за подношење списка лица овлашћених за надгледање рада органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина: