На 12. електронској седници, одржаној 8. априла, Републичкa изборнa комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету румунске националне мањине.

Републичка изборна комисија је 1. марта 2021. године, у складу са чланом 41. став 5. Закона о националним саветима националних мањина, примила допис председника Националног савета румунске националне мањине од 26. фебруара 2021. године, са обавештењем да је Национални савет румунске националне мањине, на електронској седници одржаној 24. фебруара 2021. године, констатовао престанак мандата члана Националног савета МАРИНУ АНКУ, услед подношења оставке.

Чланови Комисије су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, мандат доделили првом следећем кандидату са Изборне „РУМУНСКА ЛИСТА – ДР ЈОН ОМОРАН LISTA ROMÂNEASCĂ – DR ION OMORAN“, Тибериу Чортану, кандидату под редним бројем 14. на наведеној изборној листи.