На седници, која је одржана, 9. јуна 2022. године, чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору КОАЛИЦИЈЕ: „КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ДОЛИНЕ“ “KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS” против Решења Општинске изборне комисије општине Бујановац, од 2. јуна 2022. године. Комисија је наведени приговор одбила као неоснован.    

Седници је председавао председник Репибличке изборне комисије Владимир Димитријевић.